DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Kancelarii, prowadzona na terytorium całych Włoch, obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy oraz prawa emigracyjnego. Jeśli chodzi o prawo karne, Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w postępowaniach sądowych jak równiez pozasądowych, na rzecz osób fizycznych będących poszkodowanym lub oskarżonym.
W dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa pracy Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawami dotyczącymi odpowiedzialności umownej i pozaumownej, umów najmu, sporów dotyczących wspólnot mieszkaniowych, zwolnień indywidualnych i grupowych , mobbingu, wypadków przy pracy.
Kancelaria zapewnia pomoc prawną cudzoziemcom dotkniętym postanowieniem o wydaleniu z Włoch, wystąpując w ich imieniu z zażaleniami i odwołaniami oraz reprezentując ich we wszystkich innych postępowaniach wszczętych przed sadem cywilnym lub administracyjnym przeciwko odmowie udzielenia wiz wjazdowych oraz prawa pobytu.
Oprócz tych czterech makro obszarów tj. prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i emigracyjnego, Kancelaria, korzystając ze współpracy adwokatów i doradców zewnętrznych, śswiadczy również pomoc prawną w dziedzinie prawa administracyjnego i podatkowego.
Przykladowo wymieniamy tu rodzaje spraw z poszczególnych obszarów, którymi zajmuje się Kancelaria:

Prawo karne
Przestępstwa przeciwko administracji państwowej, przestępstwa związane z handlem i przemytem narkotyków, prostytucją, przestępstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz mieniu, przestepstwa przeciwko bezpieczeństwu pracy oraz będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom przy pracy, przestęstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przewidziane w prawie spółek hanlowych oraz w prawie upadłościowym, przestępstwa podatkowe i walutowe

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, separacje i rozwody, zobowiązania i umowy, własność intelektualna i przemysłowa, odzyskiwanie wierzytelności, wspólnota mieszkaniowa, najem, eksmisje anatocyzm bankowy, odpowiedzialność pozaumowna, wypadki drogowe.

Prawo pracy
Zwolnienia indywidualne i grupowe, odzyskiwanie różnicy wynagrodzenia, sprawy dotyczace pozbawienia zajmowanego stanowiska czy pelnionych funkcji oraz klasyfikacji stosunku pracy, mobbing i wypadki przy pracy.

Prawo administracyjne i podatkowe
Kancelaria korzysta ze współpracy adwokatów oraz doradców zewnętrznych, wyspecjaliszowanych w tych dziedzinach.

Prawo emigracyjne
Odwołania i zażalenia na postanowienia o wydaleniu cudzoziemca lub o odmowie wydania wizy wjazdowej , odwołania od postanowien o cofnieciu lub braku odnowy pozwolenia na pobyt skierowane do sądów cywilnych i administracyjnych.